1:2 29 سپتامبر 2021 مشاهده آمار
0:2 05 نوامبر 2020 مشاهده آمار
1:3 05 نوامبر 2020 مشاهده آمار
3:0 05 نوامبر 2020 مشاهده آمار
0:0 05 نوامبر 2020 مشاهده آمار
3-0 29 سپتامبر 2021 مشاهده آمار
2:2 05 نوامبر 2020 مشاهده آمار
0:0 05 نوامبر 2020 مشاهده آمار